Redni letni članski sestanek društva Lipa

Objavljeno .

V letnizbor2016ponedeljek, dne 14.3.2016, smo se člani društva Lipa zbrali na rednem letnem članskem sestanku.

Predsednica društva Metka Zupanek je podala poročilo o delu društva v 2015, Anka Cerar pa je podala poročilo o finančnem poslovanju društva v preteklem letu. Obe poročili sta pred tem obravnavala tudi nadzorni in upravni odbor društva. Poročilo nadzornega odbora je prisotnim članom podala predsednica odbora Ivanka Zajc Černe. Omenila je, da je bilo poslovanje društva v letu 2015 vzorno, pravilno, dokumentacija ustrezno urejena, finančno poslovanje gospodarno in brez neskladnosti. Predlagala je zboru članov, da sprejme poročilo o delu, finančno poročilo in zaključni račun, vključno z inventurnim poročilom za leto 2015. V imenu nadzornega odbora je pohvalila kvalitetno delo ožjega vodstva društva. Obe poročili sta bili soglasno sprejeti in potrjeni.

V nadaljevanju je predsednica društva predstavila še program društva za leto 2016 in finančni načrt za leto 2016. Ob tem se je razvila razprava glede višin šolnin. Predloge, ki so se oblikovali, bodo animatorji posredovali slušateljem, ki se bodo do njih opredelili, upravni odbor pa jih bo zatem proučil in skušal najti najbolj optimalno rešitev za naslednje študijsko leto. Prav tako je potekala razprava glede višine najemnine za poslovni prostor, ki je kar visoka. Prisotni so sprejeli sklep, da se oblikuje komisija, ki bi skupaj s predsednico društva obiskala župana občine in se skušala dogovoriti za brezplačno uporabo prostorov ali vsaj zmanjšano višino najemnine. Društvo ima namreč status društva v javnem interesu in obstaja zakonska možnost, da lokalna skupnost omogoči društvu brezplačno uporabo prostorov za njegovo dejavnost. Stroški najema prostorov namreč vplivajo na višino šolnin. Šolnine so višje tudi zaradi davka na dodano vrednost (22%), ki ga društvo mora obračunati. Člani so zatem soglasno sprejeli program in finančni načrt društva za leto 2016.

Predsednica je prisotne seznanila, da poteče mandat članom v organih društva v letošnjem letu, zato je potrebno izvoliti nove člane v organe društva. Zahvalila se je dosedanjim članom upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, računovodkinji, sodelavkam v tajništvu in seveda animatorjem ter vsem ostalim, ki sodelujejo pri delu društva, za aktivno in uspešno delo. Predsedujoča Janka Jerman se je prav tako zahvalila dosedanjim članom za uspešno delo v preteklem obdobju, še posebej pa Metki Zupanek za resnično uspešno in požrtvovalno delo v društvu. Izglasovana je bila razrešnica dosedanjim članom v organih društva.

Soglasno so bili izvoljeni novi člani v upravni odbor: Metka Zupanek, Zlatka Levstek, Vilma Šabec, Jožica Polanc, Nevenka Rozman, Danica Vihar in Marija Gornik Kugler, v nadzorni odbor: Janka Jerman, Marija Rupert, Lotka Letnar in za člane častnega razsodišča: Ivanka Zajc Černe, Jelka Plimen in Marjan Ravnikar.

Metka Zupanek je prisotne seznanila, da bo v letošnjem letu izdan že 15. literarno-likovni zbornik z naslovom »Ko zorijo sanje«. Predstavitev zbornika bo na prireditvi ob zaključku študijskega leta. Cena v prednaročilu je 15 €. Animatorji naj obvestijo slušatelje o možnosti nakupa zbornika v prednaročilu, v tajništvo pa sporočijo, koliko slušateljev je zainteresiranih za nakup zbornika.

Zlatka Levstek je prisotne in vse ostale člane društva povabila, da 31.3.2016 ob 19.00 uri pridejo v Knjižnico Domžale na literarni večer »Pozdrav pomladi«.

V kulturnem programu so sodelovali pevski zbor društva, skupina citrark in kitaristk z Damjano Praprotnik. Predsedujoča Janka Jerman se je prisotnim zahvalila za udeležbo na zboru članov, Metka Zupanek pa je vse povabila na prijateljsko srečanje.

Tekst: Marija Gornik Kugler

Album fotografij si oglejte TUKAJ (https://photos.google.com/)

Foto: Mirjana Kavčič