Status društva

Objavljeno .

Društvo Lipa Domžale je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izobraževanja, kulture in športa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 13. aprila 2015, po predhodnem soglasju Ministrstva za kulturo, izdalo Odločbo štev. 0140-33/2014/11 in s tem Društvu Lipa Domžale – Univerzi za tretje življenjsko obdobje podelilo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, športa in kulture. To pomeni, da delovanje Društva Lipa Domžale presega interese članov društva in je splošno koristno za družbo.

Za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, je bilo potrebno izpolnjevati tako splošne, kot posebne pogoje. Priložiti je bilo potrebno kar obsežno dokumentacijo o delu društva v preteklem obdobju, pa tudi program in finančni načrt društva za prihodnje leto.

Nekaj prednosti in olajšave ob pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu

Zakon o društvih kot prednost pri pridobitvi statusa v javnem interesu določa, da se pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna v merilih, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status v javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti drugih meril.

S posebnimi zakoni se lahko določijo tudi druge prednosti, ki jih društvom oziroma drugim pravnim osebam v javnem interesu daje pridobljeni status. Ugodnosti in olajšave so med drugimi še:

Namenitev dela dohodnine za donacije skladno s 142. členom veljavnega Zakona o dohodnini in veljavno Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Na podlagi prvega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov. Društvo Lipa Domžale bo lahko upravičenec oz. prejemnik sredstev iz naslova dela dohodnine, namenjenih za donacije za leto 2016. V ta namen bo na spletni strani društva objavljen obrazec »Zahteva za namenitev 0,5 % dohodnine Društvu Lipa Domžale, DŠ 28999835«.

Naj omenimo še eno možnost, ki jo opredeljuje veljavni Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki v 30. členu določa, da se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo med drugim tudi nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene. Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, krijejo obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Prav tako veljavna Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti omogoča oddaja stvarnega premoženja v brezplačno uporabo.

Ob pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu pa nastopijo tudi obveznosti. Pravna oseba zasebnega prava, ki ji je podeljen status v javnem interesu, mora v skladu s 33. členom Zakona o društvih pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je izvajala v javnem interesu za preteklo leto in o porabi sredstev za njihovo doseganje. Po preteku starega programa delovanja mora predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta.

Obvestilo pripravila: Marija Gornik Kugler


webstat admin